Cast Iron Fajita Pan

Watch Ben as he explains how to use GrillPro's Fajitia Pan (98170).

Back to videos